Tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

I- MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG: 
Tiêu độc sát trùng (TĐST) là biện pháp chủ động nhằm cắt đứt yếu tố lây truyền của mầm bệnh, góp phần quan trọng đảm bảo vệ sinh thú y trong quá trình tổ chức

Read more: